Nu de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) inwerking is getreden, wijst de rechter twee keer zoveel ontslagverzoeken af. Het is lastiger geworden om een ontslag via de kantonrechter te laten slagen, denk bijvoorbeeld aan dossieropbouw die vaak te wensen over laat. De afgelopen periode wordt de arbeidsmediator dan ook vaker ingeschakeld.

Maar voor welke gevallen is mediation geschikt?

1. Disfunctionerende medewerkers onder de wwz

Sinds de introductie van de WWZ moeten werkgevers een volledig dossier met o.a. verbeteringen aan de rechter laten zien. De rechter kan een ontbindingsverzoek niet langer zomaar toewijzen op grond van bijvoorbeeld een combinatie van ontslaggronden zoals disfunctioneren en een verstoorde arbeidsrelatie. Van een organisatie wordt het volgende verwacht:

  • het onvoldoende functioneren tijdig en concreet met de medewerker te bespreken;
  • dat aan de hand van een verbeterplan de medewerker gedurende een redelijke periode een kans geeft om zijn functioneren te verbeteren;
  • gemotiveerd aantonen dat binnen een redelijke termijn herplaatsing op een passende functie niet mogelijk is (ook niet na enige scholing).

Met name omdat het lastig is om bij disfunctioneren een goed dossier op te bouwen, is dit voor veel werkgevers reden om samen de functioneringsmogelijkheden bij de mediator te onderzoeken. Indien er geen oplossing komt, dan kan het mediationtraject voor de rechter alsnog het laatste stukje voor een goed en compleet dossier vormen.

2. Zieke werknemers onder de wwz

Het is lastig om geschillen over ziekte, re-integratie en passende arbeid op te lossen. Het is van belang dat de werkgever alsook de werknemer volgens de Wet Verbetering Poortwachter acties opvolgen. Daarbij worden partijen door de rechter in deze geschillen vooral afgerekend op de manier waarop zij met elkaar communiceren en zich hebben ingespannen. Dat is ook de reden waarom veel partijen in deze situaties voor mediation kiezen.

3.  Verstoorde arbeidsrelaties onder de wwz

Een werkgever die een werknemer wil ontslaan op grond van een verstoorde arbeidsrelatie, moet deze verstoorde relatie wel aannemelijk maken. De werkgever hoeft geen keiharde bewijzen te leveren, maar moet de verstoorde relatie wel aannemelijk maken. Uit functioneringsverslagen, gespreksverslagen, beoordelingen en overige stukken moet duidelijk blijken dat de arbeidsrelatie tussen de werkgever en de werknemer verstoord is en dat er geen kans meer bestaat op herstel. Uit de aanvraag van de werkgever moet duidelijk blijken dat de arbeidsrelatie verstoord is en wat hiervan de oorzaak is.

Het is aan de werkgever om alle stukken in te brengen om de verstoorde arbeidsrelatie aan te tonen. De kantonrechter verwacht dat uit het dossier aannemelijk wordt gemaakt dat de werkgever zich heeft ingespannen om de verstoorde relatie op te lossen, maar de verstoring onherstelbaar is en dat herplaatsing van de werknemer niet meer tot de mogelijkheden behoort. Mediation is ook volgens de kantonrechter een passend middel om deze inspanningsverplichting na te komen.

Weigeren van mediation?

Wanneer uw medewerker voorstelt om het conflict met mediation op te willen lossen, wijs dan dat voorstel niet zomaar af. Dit kan u bij de rechter namelijk duur komen te staan. De rechter kan dat als reden zien om u weg te sturen.

Het is niet zo dat een mediation oneindig kan duren, wel wordt van partijen verwacht dat zij zich inspannen voor een mediationtraject; er is commitment nodig. Daarbij is het op ieder moment mogelijk om door ieder van de betrokkenen de mediation te beëindigen. Mediation is immers op basis van vrijwilligheid. Overigens kan je bij re-integratietrajecten als werkgever een mediation voorstellen. Indien de medewerker dit weigert, dan kan dit in sommige gevallen zelfs betekenen dat hij zijn ontslagbescherming verliest.

In het geval dat een dossier incompleet is, maar de liefde over is tussen werkgever en werknemer, kan de arbeidsovereenkomst, net als een huwelijk ontbonden worden en is het zaak dat partijen het eens worden over de voorwaarden. De ervaring leert dat het inschakelen van een mediator, die de belangen van beide partijen behartigt, in dit soort situaties een praktisch en vooral kostenbesparend alternatief is.

Mocht u uw situatie eens willen bespreken, neem contact op!

Met vriendelijke groet,
Marija Maksimovic

Maksimovic HR & Mediation
Blaak 520
3011 TA Rotterdam
E: info@maksimovic.nl
T: 06 – 41 50 45 98